Oferta sponsoringu

Ulga na darowizny

Dla kogo

Darczyńca

Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

Limit odliczenia ustalony jest na kwotę dokonanej darowizny, nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ograniczenie to nie dotyczy darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wysokość ulgi w tym przypadku jest równa kwocie dokonanej darowizny.

Opis

1. Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty darowizn przekazanych na cele:

a) określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

b) kultu religijnego

2. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (na podstawie ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

Uwagi

Łączna kwota ww. odliczeń (nie dotyczy ulgi na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą ) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów

i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek VAT.

Zgodnie z generalną zasadą - wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizn wysokość przekazanej kwoty musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dla darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą darczyńca musi przedstawić pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Ważne

Podatnik, który w terminie od dnia 1 maja 2006 r. do do dnia złożenia zeznania za 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2007 r., dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego okwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wyszukaj organizację pożytku publicznego

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Może to być wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci wyposażenia treningowego, strojów sportowych, nagród, upominków lub gadżetów reklamowych dla dzieci biorących udział w imprezach.

Co oferujemy w zamian za pomoc:

Sponsoring sportowy jest skutecznym nośnikiem promocji przedsiębiorstw i osób. Sponsorom wspierającym działalność naszego Klubu oferujemy usługi barterowe takie jak: umieszczenie informacji o sponsorze na naszej ogólnodostępnej stronie internetowej, umieszczenie logo sponsora na plakatach, banerach, gadżetach i strojach sportowców, a także w hali podczas spotkań ligi miejskiej. Relacje ze imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na bieżąco relacjonuje lokalna prasa – „dodatek Dziennika Zachodnieg”, „Wiadomości Rudzkie” oraz lokalna telewizja SFERA TV, która patronuje naszym poczynaniom.

Kto i jak rozporządza darowanymi środkami:

Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Gwiazda”. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu, głównie na: - dofinansowanie wyjazdów młodych sportowców na obozy szkoleniowe - wyjazdy zawodników na imprezy sportowe - zakup reprezentacyjnych strojów sportowych - opłaty z tytułu udziału w rozgrywkach i turniejach. Każda z sekcji działających w ramach Stowarzyszenia posiada swoje subkonto w celu przejrzystości dysponowania środkami przekazanymi przez sponsorów.

Nasze konto:

Bank Zachodni S.A. I Oddz. Ruda Śląska Nr. 35 1090 2037 0000 0005 3601 9860

Kontakt z nami:

SR-S „Gwiazda” 41-706 Ruda Śląska, ul. Księdza Lexa 11a/11
fax 0-32 340 44 51 , 0 504 197 289
email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.srsgwiazda.pl

Zostań darczyńcą

Wspomóż działalność Stowarzyszenia 
Wpisz kwotę: PLN

Reklama